• Tiếng Anh
  • Tiếng Việt

  • Combo Family 2
Combo Family 2

Combo Family 2

Combo Family 2 dành cho 4-5 người ăn.


618.000 VNĐ


Các món ăn cùng loại


Chi tiết món ăn

Combo Family 2 dành cho 4-5 người ăn.