• Tiếng Anh
  • Tiếng Việt

  • Sweet Potato Fries - F3
Sweet Potato Fries - F3

Sweet Potato Fries - F3

Fries - F3


28.000 VNĐ


Các món ăn cùng loại


Food detail

Fries - F3